Rozdělovač

Vytvořeno: 6. březen 2016
Napsal Tydou

<<< Zpět
Popis činnosti, zapalovací cívka...

Rozdělovač

Popis:
Úkolem rozdělovače je směřovat jiskru na svíčku do válce, kde má proběhnout zápal směsi. Rozdělovač se skládá z víka rozdělovače a palce rozdělovače. Do víka rozdělovače vede přívod ze zapalovací cívky (centrální kontakt) a z něj vedou VN kabely ke svíčkám. Palec rozdělovače je spojen s centrálním kontaktem víčka pomocí uhlíkového kontaktu. Na tělese rozdělovače je také umístěna halova sonda a její konektor.

Údržba:
Rozdělovač potřebuje pravidelnou údržbu. Při přeskoku jiskry z palce na kontakty rozdělovače dochází k vytrhávání kovových částic kontaktů, jejich oxidaci (zhoření) a následnému usazení na kontaktech. Tyto usazeniny jsou na rozdíl od původního materiálu nevodivé. Jejich postupným usazováním na kontaktech rozdělovače dochází ke zvyšování přeskokového napětí rozdělovače. Rozdělovač tím spotřebuje víc energie z cívky a na zapalovací svíčku tím pádem zůstane míň (zmenšuje energie jiskry ve svíčce). Navíc se na vnitřních stěnách rozdělovače usazují nečistoty, které vytvoří tzv. svod, který svede část energie jiskry na kostru vozu. I tento jev způsobuje snížení energie jiskry. Takže po několika letech provozu bez údržby dochází k postupnému snižování energie jisker na svíčkách, nárůstu spotřeby, zvadnutí motoru na vyšších otáčkách. V zimním období pak nastávají problémy se startováním.

Při demontáži víka rozdělovače nejprve odpojíme konektor Hallovy sondy. Stlačte kovovou pružinu a odpojte konektor, jak ukazuje obrázek.

Pokud jste dlouhou dobu (nebo vůbec) víko rozdělovače nedemontovali, pak nejdřív dobře promažte všechny šrouby prostředkem WD40, jak ukazuje obrázek. Promazání proveďte několikrát, první i několik hodin před opravou, ať má WD40 čas prostoupit závity šroubů. Odpojte VN kabel, který vede od cívky k rozdělovači. K povolení šroubů víka rozdělovače použijte ráčnu a oříšek 1 palce, ten padne nejlíp. Po odšroubování třech šroubů můžeme víko sejmout a odklopit.

Než odpojíte zapalovací kabely od víka rozdělovače, je vhodné si je předem označit. A protože údržbu rozdělovače je vhodné spojit s kontrolou zapalovacích kabelů, demontujeme plastové víko hlavy a zapalovací kabely očíslujeme.

Odpojte všechny VN kabely. Víko rozdělovače nahrubo očistěte. Uvolněte šrouby a demontujte plastový kryt víka.

Následující obrázek ukazuje jak vypadá vnitřek dva roky neudržovaného rozdělovače.

Pod sejmutým víkem rozdělovače zůstal palec rozdělovače. Tahem sejměte palec rozdělovače a poté i plastovou podložku.

Ložisko hřídele rozdělovače promažte sprejem WD40, jak ukazuje následující obrázek. Palec rozdělovače má vestavěný odrušovací odpor o hodnotě 1kOhm. Pomocí multimetru ověříme jeho hodnotu, jak ukazuje obrázek. Je-li hodnota odporu výrazně vyšší (+20%), pak je odrušovací odpor poškozen a je třeba celý palec rozdělovače vyměnit za nový.

Teď přistoupíme k vyčištění víka a palce rozdělovače. Při čištění používáme benzín a přípravky KONTAKT. Nepoužívejte vodu! Nejprve pomocí hadříku namočeném v benzínu vyčistíme usazeniny na vnitřní straně víka rozdělovače a na palci rozdělovače. Pak tento částečně ušpiněný hadřík použijte k očistě vnějšího povrchu rozdělovače.

Dvoudílný černý plastový kryt rozdělovače můžeme vyčistit za použití Jaru a vody, po omytí je třeba kryt důkladně osušit.

Následně vyčistíme kontakty rozdělovače. Na odstranění hrubých nečistot (zoxidovaný materiál kontaktů) použilte malý lámací nůž, jak ukazuje následující obrázek. Nečistoty odstraňujte opatrně, ať zbytečně nepoškodíte kontakty. Poté kontakty opláchněte benzinem a nechte oschnout. Kontakty nastříkejte přípravkem KONTAKT60 a nechejte alespoň 10 minut působit. Dočištění kontaktů proveďte smirkovým papírem č. 300. Používáním se kontakty rozdělovače opotřebovávají, jejich hmota ubývá. Obvykle se vytvoří plochá jamka. Nesnažte se jamku vyrovnat obroušením materiálu okrajů. K čištění kontaktů používejte vatu na špejli namočenou do přípravku KONTAKT60, jak ukazuje obrázek.

Po očištění vše důkladně omyjte benzinem a nechte oschnout. Nakonec celý vnitřek rozdělovače vystříkejte konzervačním sprejem KONTAKT61.

Zkontrolujte kontakty zapalovacích kabellů na vnější straně víka rozdělovače. Je-li v kontaktech nečistota nebo jsou-li zaoxidované, použijte KONTAKT60. Nakonec kontakty kabelů zakonzervujte sprejem KONTAKT61.

Pro čištění palce rozdělovače použijte pouze lámací nůž. Usazeniny odstraňujte tahy nožem s ostřím kolmo na výstupní kontakt palce, jak ukazuje obrázek. Je nutné, aby byly zachované ostré hrany výstupního kontaktu. Ty zaručují nízké přeskokové napětí rozdělovače a nesnižují tak energii jiskry ve svíčce. Pracujte s citem, aby jste zbytečně neodstranili zdravý kov. Kontaktní plošku, kam dosedá uhlíkový kontakt, očistěte benzínem. Pak je možno použít smirkový papír č. 300, ale pouze na tuto plošku!

Na finální očištění a konzervaci palce použijte opět spreje KONTAKT60 a KONTAKT61 a benzín ve stejném pořadí, jako u víka rozdělovače.

Diagnostika:
Jediným diagnostickým úkonem je měření odporu palce rozdělovače, které bylo popsáno v údržbě.

Tuning:
Na rozdělovači nelze provádět žádný tuning. Pokud chcete mít maximální jiskru, vyměňte víko i palec rozdělovače po 8mi až 10ti letech provozu.

Vývojové trendy:
Moderní zapalovací soustavy jsou bezrozdělovačové, viz část o zapalovacích cívkách.Zapalovací kabely

Popis:
Úkolem zapalovacích kabelů je přenést napěťový impulz ze zapalovací cívky do zapalovacích svíček. Ve vozech Calibra jsou použity dva druhy zapalovacích kabelů: Odporové s uhlíkovým jádrem a kovové s měděným jádrem od firmy BERU. Odporové kabely jsou obvykle červené, jsou nerozebiratelné a neopravitelné. Kovové kabely BERU jsou černé, rozebiratelné a tím pádem i opravitelné.

Zapalovací kabely mají různou délku. Pro odporové kabely to znamená i různý odpor, takže svíčka, umístěná nejblíž rozdělovači má nejvyšší energii jiskry, zatímco svíčka, umístěná nejdále má nejnižší energii jiskry. Poměr odporu nejkratšího a nejdelšího kabelu může být až 1:2. Naproti tomu kovové kabely BERU mají stejný odpor pro všechny kabely. Tím i energie jiskry je shodná pro všechny svíčky.

Údržbu kabelů je vhodné provádět současně s údržbou rozdělovače.

Odporové kabely:
Následující obrázek ukazuje konstruci odporového zapalovacího kabelu tak, jak jej vyrábí firma BERU, světová špička v komponentech zapalovacího systému.

Jádro kabelu je tvořeno skleněnými vlákny, potaženými uhlíkem. Skleněná vlákna zaručují mechanickou stabilitu a tím brání rychlé degradaci kabelu. Svazek vláken je zabalen do izolační fólie. Vnitřní silikonová izolace zabezpečuje potřebnou elektrickou pevnost a omezuje svodové proudy. Opletení spolu s venkovním silikonovým pouzdrem chrání kabel jednak mechanicky a jednak proti účinku olejů a ostatních agresivních látek, které se nacházejí v motorovém prostoru.

Bohužel většina ostatních výrobců používá místo skleněných jáder pouze grafitový prášek s pojivem. Tako vyrobené jádro kabelu má podstatně menší pevnost. Při vzniku i malé trhliny uvnitř jádra pak dochází k rychlému poškození kabelu.

Údržba:
Odporové zapalovací kabely nejsou rozebiratelné, takže jejich údržba není možná. Kontrolujeme pouze koncovky a jejich kontakty. Kontakty čistíme pouze mechanicky, při použití sprejů KONTAKT by mohlo dojít k navzlínání přípravku do zapalovacího kabelu a k jeho následné degradaci. K zakonzervování můžeme použít přípravek KONTAKT61, který dopravíme na kotakty kabelu pomocí špejle a vaty, podobně jako při údržbě rozdělovače.

Diagnostika:
Vzhledem ke své konstrukci vyžadují odporové zapalovací kabely pravidelnou kontrolu, optimálně dvakrát ročně, nejlépe před zimou a na jaře. Uhlíkové jádro kabelu se časem rozpadá, vznikají místa s vyšším odporem, která se zahřívají více než zbytek kabelu. Zvýšená teplota znamená rychlejší rozpad jádra a tedy celkovou progresi celého jevu! Nejčasteji bývá postižen nejkratší zapalovací kabel. Ten má nejmenší odpor, takže jím protékají největší proudy a degradace kabelu je tím pádem nejrychlejší.

Diagnostika spočívá v pravidelném měření a zapisování hodnot odporu jednotlivých kabelů. K tomuto účelu je určen program KABELY.XLS, který je možno také stáhnout z tohoto webu. Návod k použití je součástí programu. Dojde-li k výraznější změně (zvýšení) hodnoty odporu zapalovacího kabelu, došlo k progresi rozpadu jádra a kabel je nutno preventivně vyměnit. V opačném případě může dojít k úplnému výpadku zážehu v daném válci a k rozsáhlým škodám na válci, katalyzátoru a také na zapalovací cívce!

Kovové kabely:
Následující obrázek ukazuje konstruci odporového zapalovacího kabelu tak, jak jej vyrábí firma BERU, světová špička v komponentech zapalovacího systému.

Kabely BERU sestávají ze tří dílů: dvě koncovky kabelu a vlastní kabel. Jádro kabelu je vyrobeno z měděného vodiče. Ten je obalen dvěma vrstvami silikonové izolace. Konce kabelu jsou zakončeny mosaznými koncovkami se závitem. Tím, že je kabel tvořen kovovým jádrem, nepodléhá degradaci parametrů, noboť při činnosti na něm nezůstává žádný úbytek napětí. Kabel má vpodstatě neomezenou životnost. Tlumicí odpory, které jsou pro činnost zapalovací soustavy nutné z důvodu odrušení, jsou umístěny v obou koncovkách. Jsou to hmotové odpory s hodnotou 1 kOhm. Odpory jsou uzavřené v masivní epoxidové zálivce. Ta je chrání mechanicky před poškozením. Toto pouzdro je velmi pevné, nedovoluje žádný pohyb nebo změnu tvaru, takže nemůže dojít k poškození odporu mechanizmem, kterým k tomu dochází u odporového kabelu. Navíc koncovka je demontovatelná, takže v případě poruchy může být jednoduše nahrazena novou bez nutnosti vyměnit celý kabel. Také koncovky jsou chráněny silikonovou izolační vrstvou. Kovové stínění, které je na obrázku, není použito u kabelů pro vozy Calibra.

Největší předností kovových kabelů je kromě prakticky neomezené životnosti hlavně vzájemná shodnost odporu všech zapalovacích kabelů a tudíž i stejné jiskry ve všech válcích!

Údržba:
Kovové zapalovací kabely jsou rozebiratelné, takže jejich údržba je možná. Údržba spočívá hlavně v konzervaci kontaktů a kontrole odporů v koncovách kabelu. Jednou za pět let je vhodné kabel kompletně rozebrat a zkontrolovat jednotlivé části. Před rozebráním je nutné spoje kabelu důkladně prostříkat prostředkem WD40. Za pomoci hrotu multimetru zasuňťe

trubičku spreje co nejhlouběji a spoj prostříkněte. Po prostříknutí chvíli počkejte. Pak uchopte pevně koncovku kabelu a snažte se otočit kabelem tak, aby se uvolnil. Nede-li to, opakujte prostříknutí. Povolíte-li kabel, pak jím otáčejte, až dojde k vyšroubování závitu kabelu z koncovky. Pak mírným tahem oddělíte kabel od koncovky. Potom odšroubujeme druhou koncovku. Po odšroubování obou koncovek zkotrolujeme závity kabelu. Někdy se stane, že závit není zašroubován v koncovce, v kabelu pak přeskakuje jiskra a závit je zoxidovaný. V tom případě použijte sprej KONTAKT 60. Je-li vše vpořádku, zakonzervujte kabel přípravkem KONTAKT 61 a složte zpět. Máte-li kabel rozdělaný, proveďte také diagnostiku.

Diagnostika:
Diagnostika kovových zapalovacích kabelů je velmi jednoduchá, protože odpor všech kabelů je shodný a nikterak se během doby nemění. Není proto zapotřebí zapisovat pravidelně hodnoty odporu kabelu a sledovat trend jejich změny. Sestavený kabel má mít odpor 2 kOhm. Změna této hodnoty o více než 20% znamená poruchu. Máte-li kabel rozmontovaný, můžete změřit samostatně odpory jednotlivých koncovek a odpor kabelu. Nejprve změříme odpor kovového kabelu. Jeho hodnota by měla být pod 0,5 Ohm. Při měření takto malých odporů musíme odečíst vlastní odpor měřicích hrotů multimetru. Ten zjistíme tak, že rukou stiskneme oba měřicí hroty k sobě a na displeji odečteme hodnotu, jak ukazuje obrázek. Tuto hodnotu pak odečteme od hodnoty, získané při měření odporu kabelu.

Následně zkontrolujeme tlumicí odpory v koncovkách zapalovacích kabelů. V každé koncovce je odpor 1 kOhm, Pokud se hodnota odporu koncovky liší o více než 10%, pak je koncovka pravděpodobně vadná. Při měření odporu koncovek obvykle nedosáhnou měřicí hroty až ke kontaktům. V tom případě použijeme odizolovaný měděný drát, jak to ukazuje obrázek. Po zpěném sestavení kabelu znovu změříme jeho odpor, abychom se ujistili, že jsme kabel sestavili správně.

Tuning:
Měření odporu celého kabelu Máte-li motor osazen kovovými zapalovacími kabely BERU, pak jakýkoliv tuning nemá smysl, není co zlepšovat. Máte-li motor osazen odporovými kabely, pak stojí za úvahu přechod na kabely kovové. Zde je možno s výhodou použít i kabely z autovrakoviště, neboť jejich opotřebení by mělo být minimální. Prodejci z autovrakovišť to většinou nevědí, takže cenu lze usmlouvat. Koupě nových kabelů je samozřejmě nejlepším řešením.

Prodejci autodoplňků nabízejí různé tuningové kabely s označením Power Wires nebo Hot Wires. V prvním případě se jedná o kabely zhotovené z vinutého odporového drátu, které budou popsány následně.

Druhý případ jsou kabely s přídavným stíněním se zvýšenou kapacitou. Zvýšená kapacita má podle výrobce (Nology) akumulovat energii v kabelu a pak ji přenést do svíčky. Dokonce existuje demonstrační pomůcka, která ukazuje, že svíčka připojená kabelem Nology dává větší jiskru, než svíčka připojená standartním kabelem. Problém je však v tom, že kapacita kabelu podstatně utlumí špičku zapalovacího impulzu (viz obrázek v části o zapalovací cívce, část průběhu A až B), která je důležitá pro zapálení směsi v určitých režimech motoru. Výsledkem je pak zapalovací soustava, která má lepší parametry ve vyšších otáčkách, zatímco při nižších otáčkách a velkém zatížení motoru se parametry podstatně zhorší a často dochází i k nespálení směsi se vším negativním, co k tomu patří.

Vývojové trendy:
Nejnovějším výkřikem v oblasti zapalovacích kabelů jsou kabely Power Wires. Vnitřní strukturu kabelu Power Wire v provedení, jak jej vyrábí firma BERU vidíte na obrázku. Jádro kabelu je nevodivé a je zhotoveno ze skelných vláken aby se zvýšila pevnost kabelu. Na jádru je nanesena vrstva feromagnetického silikonu. Tato vrstva funguje jako magnetické jádro cívky, která je tvořena vinutým odporovým drátem. Odporový drát má měrný odpor cca 5 kOhm na metr. Prochází jím napěťový pulz ze zapalovací cívky. Vnitřní silikonová izolace nanesená na odporový drát zajišťuje potřebnou elektrickou pevnost a omezuje svodové proudy. Opletení spolu s venkovním silikonovým pouzdrem chrání kabel jednak mechanicky a jednak proti účinku olejů a ostatních agresivních látek, které se nacházejí v motorovém prostoru.

Tyto zapalovací kabely se používají v nových vozech a to hlavně japonské a asijské provenience. Jejich hlavním přínosem je lepší odrušení zapalovací soustavy, čímž vůz splní i nejpřísnější normy EMC. Na vlastní zapalovací proces však mají spíše negativní vliv. Opět nastává situace, kdy je hodnota odporu zapalovacího kabelu závislá na jeho délce, takže energie jiskry je v každém válci jiná. Navíc indukčnost kabelu, která je tvořená spirálou odporového drátu a feromagnetickým materiálem jádra omezuje výšku a strmost zapalovacího impulzu, podobně jako je tomu u Hot Wire kabelu od Nology, i když ne v takové míře. Hodnota indukčnosti je závislá na počtu závitů, takže celkový efekt zase závisí na délce kabelu a opět máme rozdílné podmínky ve válcích.

Hlavním účelem těchto zapalovacích kabelů je dokonalé odrušení zapalovací soustavy, což dobře dokumentuje následující obrázek. Křivky ukazují srovnání odrušovacích účinků různých zapalovacích kabelů. Čím jde křivka níž, tím je v daném kmitočtovém pásmu více potlačeno rušení, vznikající v zapalovací soustavě. Křivka č.4 ukazuje klasický odporový kabel. Křivka č.3 ukazuje kabel s kovovým jádrem a tlumicími odpory v koncovkách kabelů. Křivka č.1 ukazuje Power Wire kabel. Pro zajímavost, kdyby jste nahradili zapalovací kabel obyčejným měděným drátem, vypadala by jeho charakteristika jako fialová čára v grafu, která je označená jako Reference level.

Dalším prodejním hitem jsou nízkoodporové Low-resistance nebo High-energy zapalovací kabely. U těchto kabelů je měrný odpor kabelu menší než 1 kOhm na metr. Argumentace hlásá, že snížený odpor vodičů znamená menší úbytek na kabelech a tedy větší energii jiskry. Přitom úbytek napětí na běžných vodičích s celkovým odporem 2 kOhm (BERU s kovovým jádrem) při špičce zapalovacího impulzu, kdy zapalovacím kabelem může téci proud až 0,3A je:

U = R*I = 2000 x 0,3 = 600V

To je zanedbatelný úbytek. Uvážíme-li, že zapalovací impulz dosahuje napětí až 25kV, pak úbytek 600V znamená pokles o méně než 3%. Na druhou stranu kabel bez tlumicích odporů nepotlačuje rušení vznikající v zapalovací soustavě a může vám způsobit rušený příjem autorádia nebo i zarušení elektronických čidel motoru (např. čidlo klepání), které pak negativně ovlivní chod motoru a hospodárnost provozu.

Dosadíme-li do předchozího vzorce odpor standartního kabelu s uhlíkovým jádrem pro nejvzdálenější svíčku, který je cca 13kV, je úbytek napětí skoro 4kV, tedy skoro 20%! Nevýhoda standartních odporových kabelů je tak zřejmá.
autor: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. dne 29.01.2004, všechna práva vyhrazena. Publikace či jakékoli jiné nakládání s tímto článkem pouze se souhlasem autora.

 

Dnes je
Kontakty

Předseda: MiTy
Forum: Mystique*
Web: Tydou